Jelentkezés


Jelentkezés
a 2024./2025. nevelési évre

"A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. " (NKT 8.§ (2))
HIRDETMÉNY
Felmentés óvodába járás alól

A jelentkezés feltételei:

 • Óvodánk csak kerületi lakosokat fogad. Az Óbudai Százszorszép Óvoda körzete (Képviselő Testületi határozattal és fenntartói engedéllyel) kiterjed a teljes III. kerületre. Óbuda-Békásmegyer területén kívül lakókat sajnos nem tudunk fogadni. Akinek a III. kerületi lakcím tartózkodási helyként szerepel a lakcímkártyáján, védőnői igazolást kérünk arról, hogy életvitel-szerűen ott tartózkodik a család.
 • Augusztus 31-ig betöltött 3. életév.
 • A 2024./2025. nevelési évre  nagycsoportos  férőhelyre is lehet jelentkezni.
 • A speciális kétnyelvű programnak való megfelelés - anyanyelvi fejlettség szülői döntés alapján. (Ehhez segítség:  https://www.szazszorszepovi.hu/storage/files/beszedallapot.pdf )
 • A Bilingual Program díjfizetésének vállalása.

A jelentkezés ideje: 2024. május 13.-16.  Felvételi kérelmet csak ebben az időszakban fogadunk be,

 A felvételi kérelmet csak abba az óvodába kell benyújtani, ahová gyermeküket beiratni szeretnék. Az Óbudai Százszorszép Óvoda két épülete (Százszorszép és Színes Gyerekkert) egy intézmény, így a kérelmet a székhelyen kell benyújtani. (1032 Budapest, Reménység u. 6.)

A felvételt nem nyert gyermekek felvételi lapját automatikusan továbbítjuk a körzetes óvodának.

 

A 2024./2025. nevelési évre vonatkozó felvételi eljárás a következő:

 A/ Jelentkezés személyesen:

Személyes jelentkezésre az alábbi időpontokban van lehetőség:
2024. május 13., hétfő          8.00-12.00 és 13.00-17.00
2024. május 14., kedd           8.00-12.00 és 13.00-16.00
2024. május 15., szerda         8.00-12.00 és 13.00-16.00
2024. május 16., csütörtök     8.00-12.00 és 13.00-16.00

 Érkezés előtt, kérjük a "Letölthető nyomtatványok" menüpontból töltsék le az alábbi dokumentumokat:

 • felvételi kérelem
 • adatkezelési tájékoztató
 • nyilatkozat 1 (Csak annak kell kitölteni, aki állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
 • nyilatkozat 2 (Amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a felügyeleti jogot, fontos mindkét szülő aláírása!!)
 • nyilatkozat 3. (Bilingual szerződéskötésről)
 1. Ezeket kinyomtatva, kitöltve és aláírva hozzák be a jelentkezési időpontok valamelyikén.  Kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!
 2. Fenti nyomtatványokon kívül az alábbi dokumentumok fénymásolatára is szükség lesz: (természetesen itt helyben is tudjuk fénymásolni az iratokat)
 • A gyermek
  • személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata
  • lakcímkártyája
  • TAJ kártyája
  • gyermek oltási kiskönyve
 • Mindkét szülő
  • személyi igazolványa
  • lakcímkártyája

  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá meg kell adniuk a gyermek szülőjének, értesítendő hozzátartozójának, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személynek nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét is. (Köznev. Tv. 41. § (2) bekezdés b) pontja)

  Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya) (Köznev. Tv. 92.§). 
  A felvételnél a jelentkezés sorrendje nem számít!   B./ Jelentkezés online

  Változás!!!!

  A 2024/25-ös nevelési évre online jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni.  Kizárólag személyesen, érvényes okmányokkal lehet beíratni gyermeket az intézménybe. Amennyiben a szülők egyike sem tud megjelenni a beíratási napok egyikén sem, meghatalmazást tudnak adni jogképes és cselekvőképes természetes személynek, aki bemutatja az okmányokat és dokumentumokat.
   

    A felvétel:

    

   A felvételnél előnyt élveznek:

   • Azok a gyermekek, akik testvére óvodánkba, vagy a Bilingual Programmal működő iskolai osztályba jár.

   Amennyiben több jelentkező van, mint amennyi a férőhelyeink száma, a fenti két feltételnek megfelelő gyermekeken kívül a fennmaradó férőhelyekre a felvétel sorsolás útján történik a felvételi sorszám alkalmazásával. A sorsolást közjegyző jelenlétében folytatjuk le.

   1. A sorsolás útján felvételt nem nyert gyermekek felvételi lapját továbbítom a körzetes óvodának.
   2. A felvételt nyert gyermekek a Bilingual Kft-től e-mail útján kapják meg a szerződést.
   3. A felvételi határozat kézhezvételét követően június hónapban beiratkozáson erősíthetik meg, hogy elfogadják a felkínált férőhelyet.


   BEIRATKOZÁS

   A felkínált férőhely elfogadását a beiratkozás alkalmával erősíthetik meg, ahol az alábbi tennivalóik lesznek:

   • jelet választanak gyermeküknek,
   • leadják a kitöltött és aláírt szerződést a Bilingual.hu Nonprofit Kft képviselőjének
   • megrendelhetik az óvodai egyen-pólót
   • kérhetik az óvodai jogviszony igazolást a parkolási kedvezmény igényléséhez
   • leadják a kitöltött adatlapot és nyilatkozatokat
   • időpontot egyeztetnek az óvodapszichológussal az anamnézis felvételéhez

    

   A beiratkozás időpontja:

   Százszorszép Óvoda:  2024.07.02. 08:30-17:00 óráig

   Színes Gyerekkert Óvoda: 2024.07.03. 08:30-17:00 óráig

   Mindkét épületünkben a titkárságon lesz a beiratkozás! 

    

   A 2024/2025-ös nevelési év első napja 2024. szeptember 02.

   Az óvodakezdés feltételei:

   · A gyermek legyen ágy- és szobatiszta!
   · Kis segítséggel önállóan tudjon étkezni!
   · Életkorának megfelelő beszédfejlettséggel rendelkezzen!
   · Egészséges legyen és ezt a szülő igazolja! "Nyilatkozat egészséges állapotról" - letölthető nyomtatványok 
   · A szülő az étkezéstérítési díjat befizette.
   · A Bilingual.hu Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft-vel a szerződést megkötötte.