Kedves nénik, bácsik, gyerekek!

Szeretettel köszöntünk Benneteket a Százszorszép Óvoda honlapján!


Óvodánk Óbudán, a Reménység utcában található, ahol 125-en öt csoportban töltjük a mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s egy nagyon szép, fákkal teli kertünk, amit minden évszakban boldogan veszünk birtokba. Télen szánkózunk, hóembert építünk, nyáron vidáman pancsolunk a medencében, és sokat mozgunk a friss levegőn, ügyesedünk a kerti játékokon.

 

 

A mi ovinkban csupa kedves óvó néni és bácsi van. Ráadásul egyszerre mindig ketten is foglalkoznak velünk. Egyikük magyarul, másikuk angolul. Először nagyon furcsa ez nekünk, mert csak a magyar óvó néni szavait értjük, de az angol óvó nénik, bácsik is olyan jókat játszanak velünk, hogy arról nem érdemes lemaradni, így aztán kis idő múlva már őket is jól értjük, sőt már el is tudjuk mondani nekik, amit szeretnénk.

Az a jó ebben az oviban, hogy nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékokat játsszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk, bábozzuk, sőt mi magunk is mesélünk, még angolul is! Sokféle érdekes dolgot készítünk, barkácsolunk, új és új izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyűjtünk a környezetünkről, az évszakokról, az állatokról, a növényekről, állatokról, és más fontos dolgokról, amik bennünket körülvesznek.

Várunk Téged is! Gyere, legyél Százszorszép ovis!

Pedagógiai programunk

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:

SZÁZSZORSZÉP PEDAGÓGIAI PROGRAM 

„Nincs még egy ilyen kor, amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre, és minden, ami akadályozza a kreatív tevékenységben, a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti.”
(Maria Montessori)


Gyermekkép – óvodakép
 
A gyermek maga a csoda, akinek az a dolga, hogy fejlődjön. Örökmozgó, kíváncsi, szeretetre és odafigyelésre vágyó közösségi lény, saját akarattal, önálló vágyakkal, álmokkal, képességekkel, ismeretekkel. állandó fejlődésben lévő kis ember, formálódó személyiséggel. Ha nem figyelnek rá, megtalálja azt a módot, hogy felfigyeljenek rá. Önzővé, akaratossá, dacossá, esetleg agresszívvá válik. Ha odafigyelnek rá, szeretetet ad és feltétel nélküli bizalmat. Képes alkalmazkodni, érdeklődő, kíváncsi és tevékeny. Képes felfedezni a világot, képes adni és kapni. Csodálkozik és gyönyörködik. Nyitott és befogadó. Megismeri lehetőségeit, felfedezi önmagát. Alkotó fantáziája kiapadhatatlan, segítségével problémahelyzeteket teremt és old meg. Tevékenységein keresztül felfedez, tapasztal, hibázik és javít. Belső énje egyre több ismeretszerzésre sarkallja. Mindenre odafigyel, észrevétlenül tanul. Állandóan kérdez, kérdéseire válaszokat vár.
Természetes egyszerűséggel mutatja meg, mit tud. Eljátssza, lerajzolja, megalkotja. fantáziája segítségével a kitáguló világról szerzett ismereteit, tapasztalatait – belső indíttatásból fakadóan – a saját képére, vágyaira formálja. Feltétele, hogy legyen, aki odafigyel rá. Aki megteremti azt a biztonságos, életkori sajátosságait, fejlődési ütemét figyelembe vevő, aktivitásra serkentő, élményt nyújtó, segítő, toleráns, elfogadó közeget, ahol biztosított számára mind ezen lehetőség. Amely elősegíti fejlődő személyiségének egyedi, senkihez sem hasonlítható, kreatív kibontakozását.
E kibontakozás feltétele az olyan bizalmat, érzelmi és fizikai biztonságot, segítségnyújtó megértést és toleranciát sugárzó közeg, ahol érvényesítheti szükségleteit és jogait. Lehetősége van megismerni, felfedezni, kipróbálni önmagát.
Ezeknek a feladatoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha olyan öröm és sikerorientált tevékenységekre épülő gyermekközpontú nevelést valósítunk meg, ahol a készségek, képességek fejlesztése, az értékek közvetítése elsődleges feladatként jelenik meg. A gyermekek egyéni sajátosságait, fejlődési ütemét tiszteletben tartva.

Óvodánk ezeknek a kívánalmaknak szeretne megfelelni.
 

Jelentkezés óvodai felvételre:

Óvodánkba a 3. életévüket betöltött, szobatiszta, III. kerületi gyermekek kerülhetnek. Vannak olyan fejlődésbeli elmaradások, melyek kétnyelvű programunk sajátossága miatt a gyermek fejlődését kedvezőtlenül befolyásolják, ezek az esetek egyedi elbírálást igényelnek.

A következő tanévre vonatkozó tájékoztató illetve jelentkezési programsorozat minden év áprilisában kezdődik. Az első esemény április hónapban az "Ovibemutató", tájékoztató szülők részére, melyen információkat kaphatnak az óvoda működéséről, pedagógiai programjáról, mindennapi életéről, ekkor bemutatkoznak a következő tanévben kiscsoportot indító magyar pedagógusok és angol nevelők is.

Ezt követően a leendő kiscsoportosokat várjuk szeretettel Nyílt napunkra, amikor kipróbálhatják az óvodát, játszhatnak, ismerkedhetnek a pedagógusokkal.

Az Ovibemutató és a Nyílt nap pontos időpontjáról az óvoda faliújságjain és honlapunkon keresztül tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, valamint olvashatnak róla az Önkormányzat Oktatási Osztálya által kiadott Óvodai Iránytűben.

A bemutatkozó programokat követi a jelentkezés ("Óvodai előjegyzés") május első hetében az óvodában kifüggesztett és a honlapon megjelenő tájékoztató útmutatásai szerint.

Dolgozóink:

Óvodánkban 10 felsőfokú szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus egy logopédus, egy pszichológus és egy fejlesztő pedagógus végzi a nevelőmunkát. Egy pedagógus tehetségfejlesztési szakértő, kettő fejlesztő pedagógus és három közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik. Angol anyanyelvű pedagógiai asszisztensek látják el az angol nyelvi nevelést minden csoportban. Egy pedagógiai asszisztens, négy dajka segíti a nevelőmunkát az öt csoportban. mindannyian rendelkeznek képesítéssel. Ezen kívül egy óvodatitkár, egy konyhai dolgozó, két takarító és egy kertész-karbantartó segíti intézményünk működését.

 Százszorszép Díj

Óvodánkban 2010 óta évente kiosztásra kerül a Százszorszép Díj. A dolgozók szavazatai alapján az a pedagógus és  pedagógiai munkát segítő dolgozó kaphatja az elismerést, aki kollégái véleménye szerint az adott tanévben a legtöbbet tette az óvodáért. A díjak átadása ünnepélyes keretek között a pedagógusnapon történik. A plakett Hámori Éva keramikus alkotása.

Díjazottjaink:

2010.

Lencsés Anikó piros csoportos óvó néni

Ternikné Kondor Erzsébet (Böbe néni) piros csoportos dadus néni

2011.

Bonczné Gál Veronika lila csoportos óvó néni

Zsámbok Zsuzsanna óvodatitkár

2012.

Magyarláposi Judit kék csoportos óvó néni

Kecskés András kertész

2013.

Farsang György kék csoportos óvó bácsi

Budai Józsefné (Évi néni) sárga csoportos dadus néni

2014.

Bazsa-Bazsó Beáta, piros csoportos óvó néni

Laczik Sándorné (Vali) lila csoportos dadus néni

 

 

Óvodai életünk tevékenységformái:
 
Játék: a gyermekek legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége. A személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A világ megismerésének korai, gyakorlati, konkrét útja. A gyermekkor kreativitásának legtipikusabb színtere.
Az angol nyelv észrevétlen befogadásának és beépülésének terepe. Éppen ezért igyekszünk a lehető legtöbb időt biztosítani a szabad játékra, s valamennyi tevékenységünket a játék, a játékosság hatja át.

Mozgás: minden más készség, képesség alapja. A szabad levegőn és a tornateremben végzett napi testmozgás mellett a mozgásfejlesztés szervezett, kétnyelvűen tervezett és vezetett formája a testnevelés foglalkozás.

Mese-vers: a kreatív személyiségfejlesztésnek olyan sajátos eszköze, amely a gyermek fantáziavilágára épülve érzelmi ráhatással készteti őt az önkifejezésre, az önálló alkotások létrehozására. Mindhárom korcsoportban napi gyakorisággal, kétnyelvűen tervezett és vezetett tevékenység.

Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc: Az óvodai zenei nevelés megalapozza és fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, serkenti kreativitásukat. A zenei nevelést is két nyelven valósítjuk meg. A magyar népdalok, gyermekdalok mellett az angolszász kultúra is eljut így a gyermekekhez.

Rajzolás, mintázás, kézimunka, barkácsolás: Célja a kreatív cselekvés és gondolkodás kialakítása, amely lehetővé teszi a gyermek számára gondolatainak, érzéseinek, fantáziájának, ötleteinek számtalan módon való kifejezését. Az alkotás közbeni kommunikáció, a fantázia verbális megjelenítése is alkalmat ad az angol nyelv beépülésébe.

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően szerezzenek minél több tapasztalatot az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, hogy biztonsággal tudjanak eligazodni a világban, kialakuljon természetvédelmi szemléletük. Célunk továbbá, hogy tudásvágyukat felkeltsük, kreatív gondolkodásukat elindítsuk. A megismerésben elsődleges szerepe van a közvetlen megfigyelésnek, tapasztalatszerzésnek. Angol és magyar nyelven szervezzük a foglalkozásokat.

Matematikai nevelés: Környezetünk formai, mennyiségi, téri sajátosságainak felismertetése sokoldalú, játékos tapasztalatszerzéssel angol és magyar nyelven.

Anyanyelvi nevelés: komplexitása a nevelési folyamat egészében jelen van, és kiemelt jelentőséggel bír.

Angol nyelvi nevelés: Óvodánkban sajátos módon, a spontán – az anyanyelv elsajátításához hasonló - nyelvelsajátítás útján történik. Az angol nyelv természetes módon van jelen életünkben, minden tevékenységünkben az angol anyanyelvű nevelők folyamatos jelenléte következtében. Az idegen nyelv személyhez kötötten jelenik meg, motiválva a gyermeket először a megértés, majd a folyamatosan aktívvá váló szókincs használatára észrevétlenül, természetes módon, mint egy kétnyelvű családban.
 
Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, óvodánk és a Bilingual.hu Angol-Magyar Kétnyelvű Oktatási Program együttműködési szerződése biztosítja az angol anyanyelvű nevelők jelenlétét óvodai nevelőmunkánkban.

Pedagógiai programunk, és hivatásukat magas színvonalon művelő óvodapedagógusaink biztosítják a hosszú évek óta elismert, eredményes nevelést-oktatást, iskolára felkészítést. A nevelési célkitűzéseinkből adódó pedagógiai feladatokat az angol anyanyelvű nevelőkkel összehangoltan és együttműködve, az általunk kidolgozott pedagógiai módszerek hatékony alkalmazásával valósítjuk meg.

Az angol dolgozók foglalkoztatását a Bilingual.hu Program biztosítja, ezért a szülők szerződésben szabályozott feltételek szerint díjat fizetnek. (részletek, kedvezmények: www.bilingual.hu)
 
Napirendünk
6.30 -  7.30         Játék összevont csoportban
7.30 -  9.30         Játék a csoportszobában, folyamatos reggeli (Egyéni képesség megfigyelés és fejlesztés a spontán játék lehetőségeinek kihasználásával.)
9.30 –10.30         Játékba integrált kiscsoportos és közös tevékenységek, foglalkozások
10.30 –12.00       Játék, mozgás a szabadban
12.00 –13.00       Ebéd
13.00 – 15.00      Differenciált pihenés
15.00 – 15.30      Uzsonna
15.30 – 17.00      Játék
17.00 – 18.00      Játék összevont csoportban
 
Napirendünk rugalmas, esetenként változhat. Kis- és középső csoportban javasoljuk, nagycsoportban elvárjuk, hogy a gyermekek 8.30-ig érkezzenek meg az óvodába.

Pedagógiai programunk

Házirendünk

HÁZIRENDÜNK


Kedves Szülők, Vendégek!

Házirendünk óvodánk belső életét szabályozza.

Magában foglalja:

•    A gyermeki jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályait.
•    Az egyes gyermeki jogok gyakorlásával kapcsolatos óvodai szabályok, módszerek, eljárások technikáit.
•    Az óvoda munkarendjét.
•    Védő-, óvó eljárásokat.
•    A helyiség és terület használat szabályait.

Kérjük, hogy gyermekeik érdekében a Házirendben foglaltakat tartsák be!

 

Házirend

SZMSZ

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT


A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél - és feladatrendszer megvalósítható legyen.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Minőségirányítási programunk

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM


Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat

Óvodánk szakmai múltja kötelez bennünket és minőségpolitikánk lehetővé teszi azt, hogy a környék óvodai és szülői körében kivívott hírnevünket megtartva tovább erősítsük. Célunk, hogy egy olyan színvonalas kétnyelvű nevelést biztosítsunk, amely megalapozza az idegen nyelv iránti fogékonyságukat, lehetővé teszi az óvodai programunkra épülő kétnyelvű tanulást az iskolában.

Felelősek vagyunk azért, hogy minden gyermek egyéni képességének, fejlettségének megfelelő nevelést, oktatást kapjon. Fontosnak tartjuk, hogy óvodai életünk minden területén meghatározó szerepet töltsön be a játék, a játékba integrált tanulás. Fejlődjön mozgásuk, kommunikációs készségük és mindazon alapkészségeik, képességeik, amelyek elősegítik a kreatív személyiség kibontakoztatását. Vállaljuk, hogy egy olyan esztétikus, érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtését, fenntartását, ahol szakmailag jól képzett, türelmes, kreatív, a minőség iránt elkötelezett óvodapedagógusok, angol anyanyelvi nevelők segítőkész munkatársak végzik fejlesztő nevelő munkájukat, az erkölcsi és anyagi támogatást egyaránt nyújtó szülőkkel együttműködve, a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány közreműködésével.

Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk és értékeljük az elért eredményeinket és a cél elérése érdekében az igényeket figyelembe véve avatkozunk be.
Intézményünk kinyilvánítja, hogy tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek, véleményeknek figyelembe vétele mellett szeretetteljes légkörben a gyermekek életkori sajátosságaira épülő, általunk kidolgozott játékos módszerekkel végezzük.

Minőségirányítási programunk

Tagóvodánk

TAGÓVODÁNK


Tagóvodánk a Szent Margit Kórház szomszédságában, a Gelléri Andor Endre (Tégla) utca 6-.8. szám alatt található. Az 1954-55-ben épült intézmény négycsoportos óvodaként működik. A maximum 95 kisgyermek befogadására alkalmas földszintes épületet elhelyezkedése, a sok-sok virággal és fával beültetett hatalmas kertje, játszóudvara teszi ideálissá és vonzóvá a gyermekek és szülők számára.

Kiemelt nevelési feladatként jelenik meg az érzelmi nevelés magasabb szinten való megoldása, a gyermekek kooperatív viselkedés-kialakításának segítése. A gyermekek hatékony fejlesztésében eredményesen alkalmazzuk a tudatosan és célirányosan tervezett bátorító nevelés módszereit. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület, a Veszprémi Egyetem Pszichológiai Tanszéke és az óvoda között létrejött együttműködési szerződés értelmében az egyetem bázis óvodájaként működik 2004. óta.

Tagóvodánkban is kétnyelvű a nevelés.

 
Design by Starfishdesign
Codehouse Webdesign