Pedagógiai programunk

„Nincs még egy ilyen kor, amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre, és minden, ami akadályozza a kreatív tevékenységben, a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti.”
(Maria Montessori)

Pedagógiai Programunk három alappillére a kétnyelvűség, a kreativitás és az individuálpszichológia-bátorító pedagógia.

„A kreativitás, az ötletesség a legfőbb hajtóerő a gyermek fejlődésében!

A gyermek azzal, hogy valamit kíváncsiságból kipróbál, új helyzeteket teremt. Az újdonság pedig lenyűgözi, örömet ad és mint új tapasztalat, pillanatonként bölcsebbé teszi. A sok különös szituáció révén a gyermek levonja tudattalanul is a tanulságot. Bizonyos helyzetek között hasonlóságokat, analógiákat fedez fel, és közös vonásaikat tudásként építi be elméjébe. Ez a tudás azután már alkalmazható más helyzetekre is. Az újdonságok tehát hasznos tapasztalatokat jelentenek, ezeknek táptalaja pedig az, hogy gyermek manipulál, foglalkozik dolgokkal, tárgyakkal, először inkább csak kipróbál, később elmélázik valamin, majd akár egészen hosszan elgondolkozik valamin, és csak az után cselekszik. De ahhoz, hogy manipuláljon, kell valami, ami elindítja a kipróbálást, ez pedig az ötletvezéreltség. Kell egy elindító ötlet, valami, ami még nem volt. Ekkor jön elő a kreatív gondolkozás, ami a már meglévő tapasztalatokat keresztezi a kíváncsisággal.

Fontos feladatunk, hogy a tapasztalás, ötleteinek kipróbálása útjába ne állítsunk gátakat.

Ideális esetben a gyermek az ötleteit meg is valósítja, átviszi alkotó munkába: fest, agyagozik, rajzol és énekel, meséket talál ki, vagyis minden tevékenységében képes újat alkotni, ami örömmel tölti el. Fontos, hogy a pedagógus ennek teret adjon, ezt elismerje, értékelje. Így válik a hajtóerővé a kreativitás a gyermek fejlődésében.”

„Az angol nyelv elsajátítását kétnyelvű környezet biztosításával kínáljuk óvodásainknak. Az óvodánkban működő „egy személy – egy nyelv” modell egy európai szellemiségű nyelvelsajátítási módszer. Lényege, hogy mindkét nyelvet külön személy képviseli. A nyelvi mintát egy-egy személy demonstrálja, így a gyermekek ösztönösen fordulnak a pedagógushoz annak saját anyanyelvén.

A nap teljes egészében (a délutáni pihenés idejét kivéve) két pedagógus foglalkozik a gyerekekkel: a magyar óvodapedagógus s az angol anyanyelvű pedagógiai asszisztens. Így az óvodában töltött idő teljes egészében természetes módon jut el a gyerekekhez az angol nyelv. A két pedagógus a nap folyamán mindig saját anyanyelvén beszél a gyerekekhez minden élethelyzetben. Az angol nevelők a nyelvi kifejezéseket állandóan kísérik nonverbális szinten is. A gyerekek a helyzetből megértik, miről van szó, tehát szituatív felfogóképességük segítségével jönnek rá a nyelvi kifejezésformák jelentésére.

Az utánzáson alapuló nyelvelsajátítás fő terepe a játéktevékenység, alapja az érzelmi biztonság.

Az angol anyanyelvű nevelő a nap minden tevékenységében aktívan részt vesz. Bekapcsolódva a gyerekek játékába, kihasználja a játékban (mint alapvető óvodai tevékenység formában) rejlő lehetőségeket, így alkalma nyílik a nyelvi fejlettségi szint folyamatos felmérésére és az egyéni fejlesztésre. Részt vesz a gondozási tevékenységekben (étkezés, mosdó használat, öltözködés), amely alkalmat teremt a napi élethez kapcsolódó szavak, kifejezések spontán beépüléséhez. A közösen megtervezett szervezett tevékenységek keretében a magyar pedagógussal összehangoltan közvetíti angol nyelven az ismereteket a gyerekek felé.”

Individuálpszichológia – bátorító pedagógia: Az érzelmi kompetencia két legfontosabb komponense az érzelmek kifejezésének és szabályozásának a készsége. A szociális interakció sikeressége nagymértékben függ attól, miként tudjuk közvetíteni mások felé érzéseinket, érzelmileg hogyan alkalmazkodunk az adott társas helyzethez, ugyanakkor a verbális és a nem verbális kommunikációs jelzések – amelyeken keresztül az érzelmek kifejezése történik – megértése és értelmezése szintén alapvető jelentőséggel bír a hatékony szociális kommunikációban, amely az egyik legfontosabb részterülete a szociális kompetenciának. Az érzelmek szabályozásának készsége alapján működik az érzelmek megfigyelése, értékelése, valamint rövid vagy hosszú távú módosítása.

Az érzelmi és szociális kompetencia kialakulásának előfeltétele, az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi biztonság, amelyet környezete és a vele foglalkozó felnőtt teremthet meg számára.

Feladatunk, hogy segítsük elő a szociális interakciók folyamán a gyermekben megjelenő érzések, érzelmek kifejezését, szabályozását. Így fejlődjön érzelmi kompetenciájuk. Támogassuk a gyermekek kooperációs képességét, hogy egyenértékű lehessen a közösségben, megtalálja fontosságát és biztonságát.

A téves célokból a konstruktivitás felé segítjük őket.”


Gyermekkép – óvodakép

 
„A gyermek maga a csoda, akinek az a dolga, hogy fejlődjön. Örökmozgó, kíváncsi, szeretetre és odafigyelésre vágyó közösségi lény, saját akarattal, önálló vágyakkal, álmokkal, képességekkel, ismeretekkel. állandó fejlődésben lévő kis ember, formálódó személyiséggel. Ha nem figyelnek rá, megtalálja azt a módot, hogy felfigyeljenek rá. Önzővé, akaratossá, dacossá, esetleg agresszívvá válik. Ha odafigyelnek rá, szeretetet ad és feltétel nélküli bizalmat. Képes alkalmazkodni, érdeklődő, kíváncsi és tevékeny. Képes felfedezni a világot, képes adni és kapni. Csodálkozik és gyönyörködik. Nyitott és befogadó. Megismeri lehetőségeit, felfedezi önmagát. Alkotó fantáziája kiapadhatatlan, segítségével problémahelyzeteket teremt és old meg. Tevékenységein keresztül felfedez, tapasztal, hibázik és javít. Belső énje egyre több ismeretszerzésre sarkallja. Mindenre odafigyel, észrevétlenül tanul. Állandóan kérdez, kérdéseire válaszokat vár.
Természetes egyszerűséggel mutatja meg, mit tud. Eljátssza, lerajzolja, megalkotja. fantáziája segítségével a kitáguló világról szerzett ismereteit, tapasztalatait – belső indíttatásból fakadóan – a saját képére, vágyaira formálja. Feltétele, hogy legyen, aki odafigyel rá. Aki megteremti azt a biztonságos, életkori sajátosságait, fejlődési ütemét figyelembe vevő, aktivitásra serkentő, élményt nyújtó, segítő, toleráns, elfogadó közeget, ahol biztosított számára mind ezen lehetőség. Amely elősegíti fejlődő személyiségének egyedi, senkihez sem hasonlítható, kreatív kibontakozását.
E kibontakozás feltétele az olyan bizalmat, érzelmi és fizikai biztonságot, segítségnyújtó megértést és toleranciát sugárzó közeg, ahol érvényesítheti szükségleteit és jogait. Lehetősége van megismerni, felfedezni, kipróbálni önmagát.
Ezeknek a feladatoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha olyan öröm és sikerorientált tevékenységekre épülő gyermekközpontú nevelést valósítunk meg, ahol a készségek, képességek fejlesztése, az értékek közvetítése elsődleges feladatként jelenik meg. A gyermekek egyéni sajátosságait, fejlődési ütemét tiszteletben tartva.
Óvodánk ezeknek a kívánalmaknak szeretne megfelelni.”

/részletek a Százsorszép Pedagógiai Programból/

Dolgozóink:

Óvodánkban 18 felsőfokú szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus egy logopédus, egy pszichológus és egy fejlesztő pedagógus végzi a nevelőmunkát. Egy pedagógus tehetségfejlesztési szakértő, kettő fejlesztő pedagógus és három közoktatás vezetői, kettő drámapedagógusi szakvizsgával rendelkezik. Angol anyanyelvű pedagógiai asszisztensek látják el az angol nyelvi nevelést minden csoportban. Három pedagógiai asszisztens, hat dajka segíti a nevelőmunkát a kilenc csoportban. Mindannyian rendelkeznek szakképesítéssel. Ezen kívül két óvodatitkár, két konyhai dolgozó, négy takarító és két kertész-karbantartó segíti intézményünk működését.


Óvodai életünk tevékenységformái:

Játék: a gyermekek legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége. A személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A világ megismerésének korai, gyakorlati, konkrét útja. A gyermekkor kreativitásának legtipikusabb színtere.
Az angol nyelv észrevétlen befogadásának és beépülésének terepe. Éppen ezért igyekszünk a lehető legtöbb időt biztosítani a szabad játékra, s valamennyi tevékenységünket a játék, a játékosság hatja át.

Mozgás: minden más készség, képesség alapja. A szabad levegőn és a tornateremben végzett napi testmozgás mellett a mozgásfejlesztés szervezett, kétnyelvűen tervezett és vezetett formája a testnevelés foglalkozás.

Mese-vers: a kreatív személyiségfejlesztésnek olyan sajátos eszköze, amely a gyermek fantáziavilágára épülve érzelmi ráhatással készteti őt az önkifejezésre, az önálló alkotások létrehozására. Mindhárom korcsoportban napi gyakorisággal, kétnyelvűen tervezett és vezetett tevékenység.

Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc: Az óvodai zenei nevelés megalapozza és fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, serkenti kreativitásukat. A zenei nevelést is két nyelven valósítjuk meg. A magyar népdalok, gyermekdalok mellett az angolszász kultúra is eljut így a gyermekekhez.

Rajzolás, mintázás, kézimunka, barkácsolás: Célja a kreatív cselekvés és gondolkodás kialakítása, amely lehetővé teszi a gyermek számára gondolatainak, érzéseinek, fantáziájának, ötleteinek számtalan módon való kifejezését. Az alkotás közbeni kommunikáció, a fantázia verbális megjelenítése is alkalmat ad az angol nyelv beépülésébe.

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően szerezzenek minél több tapasztalatot az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, hogy biztonsággal tudjanak eligazodni a világban, kialakuljon természetvédelmi szemléletük. Célunk továbbá, hogy tudásvágyukat felkeltsük, kreatív gondolkodásukat elindítsuk. A megismerésben elsődleges szerepe van a közvetlen megfigyelésnek, tapasztalatszerzésnek. Angol és magyar nyelven szervezzük a foglalkozásokat.

Matematikai nevelés: Környezetünk formai, mennyiségi, téri sajátosságainak felismertetése sokoldalú, játékos tapasztalatszerzéssel angol és magyar nyelven.

Anyanyelvi nevelés: komplexitása a nevelési folyamat egészében jelen van, és kiemelt jelentőséggel bír.

Angol nyelvi nevelés: Óvodánkban sajátos módon, a spontán – az anyanyelv elsajátításához hasonló - nyelvelsajátítás útján történik. Az angol nyelv természetes módon van jelen életünkben, minden tevékenységünkben az angol anyanyelvű nevelők folyamatos jelenléte következtében. Az idegen nyelv személyhez kötötten jelenik meg, motiválva a gyermeket először a megértés, majd a folyamatosan aktívvá váló szókincs használatára észrevétlenül, természetes módon, mint egy kétnyelvű családban.

  
Napirendünk

6.30 -  7.30 Játék összevont csoportban
7.30 -  9.30 Játék a csoportszobában, folyamatos reggeli (Egyéni képesség megfigyelés és fejlesztés a spontán játék lehetőségeinek kihasználásával.)
9.30 –10.30 Játékba integrált kiscsoportos és közös tevékenységek, foglalkozások
10.30 –12.00 Játék, mozgás a szabadban
12.00 –13.00 Ebéd
13.00 – 15.00 Differenciált pihenés
15.00 – 15.30 Uzsonna
15.30 – 17.00 Játék
17.00 – 18.00 Játék összevont csoportban


Pedagógiai program letöltése (pdf)